เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : การิตา เธียรถาวร
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษารูปแบบการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Study of the Pre-Retirement Preparation Model of Provincial Electricity Authority Employees, Area 1, Central Region, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์