เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ขนิษฐา สะโดอยู่
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้บริหารในการส่งเสริมการวิจัย เพื่อพัฒนาผู้เรียนของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จังหวัดสระบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines of Developing Administrators’ Role in Promoting Teachers’ Learner Development Research for Secondary Schools under Secondary Educational Service Area Office 4, Saraburi Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์