เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : จิระพงศ์ มามีสุข
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การส่งเสริมการจัดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของร้านพันธุ์ข้าว ในเขตอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Promotion Guideline Influences the Rice Seed Rice Shop in Don Chedi District Suphan Buri Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์