เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : เจริญพร มะละเจริญ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะผู้นำกับบทบาทการดำเนินงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of the Relationship between Leadership Characteristics and the Roles of Operating Relationship between School and Community of School Administrators Under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Area 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์