เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ช่อพุธ รุ่งอรุณ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาบทบาทผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Academic Leadership Role Development of School Administrators under the Local Administrative Organizations in Phranakhon Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์