เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ชุติมา พวงทอง
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการบริหารงบประมาณตามหลักธรรมาภิบาลของสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Budget Management Based on Good Governance of Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 5.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์