เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ณัฐชยา จิวประเสริฐ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน ตามวงจรคุณภาพ PDCA ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines on the Development of Internal Quality Assurance Operations According to the PDCA Quality Cycle of Child Development Center under Local Administrative Organization, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์