เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ทัศนาทิพย์ เสือวงษ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะผู้นำของผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Leadership Characteristics Development of Child Development Center Administrators in Ang Thong Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์