เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : บุษบา กรุดประโคน
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แนวสมดุลภาษาที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการอ่านการเขียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Results of Balanced Literacy Approach for Learning Achievement and Reading and Writing Skills in the English Subject of Grade 3 Students.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์