เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : พรนรี พิชนาหารี
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานศาลยุติธรรม
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Affecting the Learning Organization of the Court of Justice Office.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์