เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : เพ็ญจันทร์ รื่นเนตร
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 - 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Drug Preventing and Solve Drug Problems with Participation of Opportunity Expansion Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Education Service Area Office 1 - 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์