เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : วรัญญา บำรุงสรณ์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อคุณภาพการให้บริการรถตู้โดยสารของบริษัทเสนาสหนิยม (จำกัด)
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Marketing Mix Factors Affecting the Service Quality of Public Van Transportation of Sena Sahaniyom Company.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์