เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ศศิภา นวลละออง
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีววิทยาและทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยกลวิธีอภิปัญญากับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Learning Achievement in a Biology Course and Critical Thinking Skill of Mathayomsuksa 4 Students Using Learning Management Based on Metacognitive Strategy and Inquiry-based Learning.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์