เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ศักดา มังคะรัตน์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Guidelines for the Prevention and Solution of Drug Problems in the Education Institutions under the Office of Phranakhon Si Ayutthaya Secondary Educational Service Area 3.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์