เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : ศุภราช วสุรัตต์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้แบบฮิวริสติกส์ที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และทักษะการคิดสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Study of Learning Management Effect Based on the Heuristics Affecting Learning Achievement in Mathematics Subject and Creative Thinking Skills of Mathayom Three Students.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์