เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : สันติชัย เทศวัตร
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะปฎิบัติโดยใช้วิธีการจัดการการเรียนรู้แบบทักษะปฎิบัติของ ดี เชคโก ร่วมกับวิธีการจัดการการเรียนรู้แบบชี้แนะ รายวิชาการงานอาชีพ 3 เรื่อง งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Study of Learning Achievement and Practical Skill of De Cecco's Principles Together with Coaching Instruction on Occupations 3 for High School Learning.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์