เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : สิริพร ไตรลึก
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาบทบาทจริงและบทบาทที่คาดหวังของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Real Roles and Expected Role of Educational Administrators in Developing Teachers’ Competence under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์