เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : อัญธิภา ภู่ดำรงค์
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาสมรรถนะของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมรองเท้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Competency Development of Shoes Industry Employees in Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์