เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : กนกวรรณ หงษ์เอี่ยม
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : ศึกษาพฤติกรรมซื้อสินค้าที่ส่งผลต่อส่วนผสมการตลาดของร้านสะดวกซื้อในอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์