เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E - Thesis
ผู้แต่ง : สมบูรณ์ เย็นศิริ
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : รูปแบบการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ในครัวเรือนเพื่อเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่องภาษาอังกฤษ :
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์