เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : จุฑามาศ แจ่มมี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Developing the Participation of the Educational Institution Committees in Educational Management of School Under Singburi Primary Educational Service Area.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์