เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชลลดา อ่อนพันธุ์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคผังกราฟิกวิชาสังคมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Development of the Lesson Plans Using Graphic Organizer Techniques for Social Subjects with Grade 1 Students in the Schools under the Office of Secondary Educational Service Area 5.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์