เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นาฏยา แสงพระอินทร์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : ศึกษาสภาพและปัญหาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of States and Problems of Teachers' Participation in Learning Resource Administration of Educational School under Suphanburi Primary Educational Service Area office 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์