เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : พิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็นฐานวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Development of the Lesson Plans Using Brain-Based Learning Techniques in Thai Subject for Intellectually Disabled Students, Suphanburipanyanukul School.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์