เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : มาโนช ตัญยงค์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 จังหวัดสุพรรณบุรี สหวิทยาเขตพุเตย
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study of Guidelines to Develop the Operation of Student Caring and Support System of School Administrators Under the Suphanburi Secondary Educational Service Area Office 9, Phu Toei Cluster.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์