เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กันยามาศ แก้วกมล
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การบริหารจัดการที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยุค PEA 4.0 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Management Affecting the Customer Satisfaction with the Services of Provincial Electricity Authority Based on PEA 4.0, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์