เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วิภาวดี ศรสาย
หลักสูตร : บริหารธุรกิจ
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การบริหารทีมงานตัวแทนประกันชีวิตในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Management of the Life Insurance Agent Team in Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์