เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : จิรภิญญา ช่างประดิษฐ์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการเสริมสร้างบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines on the Enhancement of School Administrator’s Roles in Community Participative Management of Schools under Suphanburi Secondary Educational Service Area Office 9.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์