เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชไมพร สมบุตร
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาการนำยุทธศาสตร์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Study Of The Educational Service Area Office Strategy Implementation to Educational Institutions Practice Of Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์