เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณ อู่อรุณ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางพัฒนาการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for the development of information technology operations and communication for education of schools under the secondary educational service area office 5, Angthong Provinc
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์