เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชลิตา พลทรัพย์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : Problems and Solutions to Academic Administration in Small Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์