เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ณภัทร ขำมณี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดอ่างทอง
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines to promote the role of parents in enhancing the well-being of children at the Child Development Center in Ang-Thong Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์