เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : เบญจวรรณ กลั่นศรี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้สำหรับศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for the development of 21st century school supporting systems in schools under Phranakhon Si Ayutthaya Secondary educational service area office 3.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์