เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : พรพิมล อินแมน
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารกับผลการปฏิบัติงานของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Relation between the 21st Century Leadership Skills of Administrators and the Development of Work Performance of Teachers under the Secondary Education Service Office Area 3 Phranakhon Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์