เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ราม เรือนทองดี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : การบริหารแบบมีส่วนร่วมของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Participation Administration Influencing the Effectiveness of School Under the Secondary Educational Service Area Office 3, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์