เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วรรณนภา จำเนียรพืช
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : ภาวะผู้นำทางเทคโนโลยีของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อทักษะครูในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Technological Leadership of School Administrators Affecting on Teacher Skills in the 21st Century of Schools under the Secondary Educational Service Area 3, Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์