เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วรุฒ สุขสอน
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Relationship between The Creative Leadership and Academic Management of The School Administrators in Secondary school under the Secondary Educational Service Area Office 3 in Phranakhon Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์