เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : สมศักดิ์ ฉัตรประยูร
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับทักษะของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : The relationship between the school administrator’ competencies and teachers skills in the 21st century the office of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์