เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : อนุพงศ์ จูงใจ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานกิจการนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Factors Affecting Student Affairs Operations of Secondary Schools under the Supervision of Phranakhon Si Ayutthaya Secondary Educational Service Area Office 3.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์