เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ศรีประภา เสถียรอรรถ
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : แนวทางพัฒนาการดำเนินงานการเงิน บัญชี ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Developing Financial and Accounting Practices in the Schools under the Phra Nakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์