เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : มาลัย พงษ์อนันต์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาชุดกิจกรรมการอ่านและการเขียนสะกดคำพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบเชิงรุก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : Development of the Activity Packages on Basic Reading and WordSpelling for Prathom Suksa 1 Students under the Supervision of Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2 Using Active Learning Methods.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์