เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : วัลลี แสงแก้วสุข
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2563
เรื่องภาษาไทย : การพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์โดยใช้เกมเพื่อฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ของเด็กระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Development of Experiential Learning Plans by Using Games For Practicing Mathematical Skills of Kindergarten Students in Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์