เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ฮัสน๊ะฮ์ มุ่งมาตร์
หลักสูตร : การจัดการการเรียนรู้
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสร้างองค์ความรู้ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาทางณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เรื่องภาษาอังกฤษ : The Study of Results of Learning Activities Based on the Constructivist Learning Theory Toward Mathematical Problem-Solving Ability of Mathayomsuksa 3 students.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์