เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : กนกวรรณ สวัสดี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : การศึกษาแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการอ่านของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Study of Guidelines for Reading Promotion Activities of Schools Under the Organization Local Administration Phranakhon Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์