เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : จินตนา วงษ์นาค
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางพัฒนาการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนบ้านลำแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : A Guidelines for the development of internal quality assurance operations Of Ban Lam Daeng School, under the Ayutthaya Primary Educational Service Area Office, District 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์