เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชลพงษ์ ทองอุดม
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines Of Budget Management Of School Under The Secondary Education Service Area Office Phranakorn Si Ayutthaya Province.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์