เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ชัชนก มั่นประสงค์
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Information Technology Management in Educational Institutions under the Phranakhon Si Ayutthaya Primary Educational Service Area Office 2.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์