เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : นรากร งามสมัย
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการจัดกิจกรรมนักเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนพหุวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines for Organizing Community-Engaged Activities In Multicultural Schools in Phranakhon Si Ayutthaya.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์