เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ลัดดาวัลย์ สอิ้งทอง
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ของครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
เรื่องภาษาอังกฤษ : Present the Guidelines for Developing Management Skills of the 21 Century Teachers in Suphanburi Primary Educational Service Area Office 1.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์