เอกสารฉบับเต็ม
เลขเรียก : E-Thesis
ผู้แต่ง : ศิริพงษ์ ตรัสศรี
หลักสูตร : การบริหารการศึกษา
ปีการศึกษา : 2564
เรื่องภาษาไทย : แนวทางเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่องภาษาอังกฤษ : Guidelines on the Enhancement of Quality Culture of Private Schools under Phranakhon Si Ayutthaya Provincial Education Office.
เอกสารฉบับเต็ม : , เล่มฉบับสมบูรณ์